Obowiązki leasingobiorcy

Podpisując umowę leasingu, leasingobiorca, czyli korzystający, bierze na siebie szereg obowiązków względem leasingodawcy, tj. finansującego. Co właściwie zalicza się do jego powinności?

Podstawowe zobowiązanie

Zawarcie umowy leasingu jest równoznaczne z powstaniem stosunku prawnego, w którym leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania na rzecz finansującego rat leasingowych. Jest to wynagrodzenie za użytkowanie przedmiotu leasingu i powinno ono być równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Obowiązkiem leasingodawcy, który podpisuje umowę z klientem jest nabycie rzeczy od określonego sprzedającego i oddanie jej do korzystania i pobierania z niej pożytków leasingobiorcy. Umowa zawierana jest na czas oznaczony.

LESING napis na segregatorze

Jest to podstawowy obowiązek leasingobiorcy. Wynagrodzenie dla leasingodawcy (np. Raiffeisen Leasing) jest płatne ratalnie, a rata ma część odsetkową i kapitałową. Musi ona być płacona w umówionym czasie i w umówiony sposób. Najczęściej ratę uiszcza się za pośrednictwem przelewu na konto, albo do rąk własnych leasingodawcy – w gotówce. Oprócz tego, korzystający uiszcza na samym początku okresu trwania umowy leasingowej, opłatę wstępną, czyli czynsz inicjalny w wysokości 10-30 proc. wartości przedmiotu leasingu.

Pozostałe obowiązki korzystającego

Obowiązek uiszczania płatności na rzecz finansującego to tylko jedna z powinności spoczywających na barkach leasingobiorcy. Musi on ponosić z własnej kieszeni wszelkie opłaty związane z własnością posiadanej rzeczy – między innymi będzie to ubezpieczenie przedmiotu leasingu, podatek, okresowe badania techniczne jeśli dotyczą oraz koszty naprawy i konserwacji.

W leasingu korzystający jest zobowiązany do utrzymania rzeczy w niepogorszonym stanie, czyli musi ją okresowo naprawiać i konserwować, ale nie ulepszać. Nie może w niej dokonywać żadnych zmian bez wyraźnej zgody finansującego, pozostającego jej właścicielem.

Wykorzystując w trakcie trwania umowy przedmiot leasingu, leasingobiorca musi dokonywać tego zgodnie z postanowieniami umowy. Bez zgody leasingodawcy nie może oddawać rzeczy osobom trzecim do używania, nawet krótkotrwałego. W razie naruszenia tego postanowienia umowa leasingu może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym. Korzystający musi umożliwić kontrolę stanu rzeczy przez finansującego, w każdej chwili.

Leasingobiorca ma obowiązek uiszczania opłat leasingowych na rzecz korzystającego, do utrzymania przedmiotu leasingu w należytym stanie, do jego ubezpieczenia i serwisowania, a także jego udostępnienia na życzenie finansującego dla jego skontrolowania.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)